Một số cách dùng thông dụng của modal verbs

  1. Một số cách dùng thông dụng của modal verbs

 

Can

Diễn tả khả năng hiện tại hoặc tương lai là một người có thể làm được gì, hoặc một sự việc có thể xảy ra

Ex: You can speak Spanish.

       It can rain.

– Can và Could còn được dùng trong câu hỏi đề nghị, xin phép, yêu cầu.

Ex:

Could you please wait a moment?Can I ask you a question?-Có thể dùng “be able to” thay cho “can hoặc could” 

Could Diễn tả khả năng xảy ra trong quá khứ My brother could speak English when he was five.

Must Diễn đạt sự cần thiết, bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai

Đưa ra lời khuyên hoặc suy luận mang tính chắc chắn, yêu cầu được nhấn mạnh

You must get up early in the morning.

You must be hungry after working hard.

You must be here before 8 a.m

Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

Have to Diễn tả sự cần thiết phải làm gì nhưng là do khách quan (nội quy, quy định…) I have to stop smoking. My doctor said that. Don’t have to= Don’t need to (chỉ sự không cần thiết)

May Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở hiện tại May I call her? -May và might dùng để xin phép. Nhưng might ít được dùng trong văn nói, chủ yếu trong câu gián tiếp:

May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

-Might được dùng không phải là quá khứ của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Might Diễn tả điều gì có thể xảy ra ở quá khứ She might not be his house.

Will Diễn đạt, dự đoán sự việc xảy ra trong tương lai

Đưa ra một quyết định tại thời điểm nói

Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

Dùng Will hay Would trong câu đề nghị, yêu cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you like a cake?

Would Diễn tả một giả định xảy ra hoặc dự đoán sự việc có thể xảy ra trong quá khứ She was a child. She would be upset when hear this bad news.

Shall Dùng để xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được sử dụng nhiều hơn Where shall we eat tonight?

Should Chỉ sự bắt buộc hay bổn phận nhưng ở mức độ nhẹ hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên, ý kiến

Dùng để suy đoán

You should send this report by 8th September.

You should call her.

She worked hard, she should get the best result.

Ought to Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must” You ought not to eat candy at night.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *