To Verb và V-ing

To Verb và V-ing

1.Những động từ theo sau là “to V”

Có 2 trường hợp:

 1. [Công thức: S + V + to V]

Afford: đủ khả năng Appear: xuất hiện Fail: thất bại Arrange: sắp xếp

Bear: chịu đựng Begin: bắt đầu Choose: lựa chọn Promise: hứa

Decide: quyết định Expect: mong đợi Wish: ước Refuse: từ chối

Learn: học hỏi Hesitate: do dự Intend: dự định Prepare: chuẩn bị

Manage: thành công Neglect: thờ ơ Propose: đề xuất Offer: đề nghị

Pretend: giả vờ Seem: dường như Swear: thề Want: muốn

 1. [Công thức: S + V + O + to V]

Advise: khuyên Ask: hỏi Encourage: động viên Forbid/ ban: cấm

Permit: cho phép Remind: nhắc nhở Allow: cho phép Expect: mong đợi

Invite: mời Need: cần Order: ra lệnh Persuade: thuyết phục

Request: yêu cầu Want: muốn Wish: ước Instruct: hướng dẫn

Mean: nghĩa là Force: ép buộc Teach: dạy Tempt: xúi giục

warn: báo trước urge: thúc giục tell: bảo recommend: khuyên

require: đòi hỏi implore: yêu cầu hire: thuê direct: hướng dẫn, chỉ huy

desire: ao ước, thèm thuồng dare: dám convince: thuyết phục compel:cưỡng bách, bắt buộc

choose: lựa chọn charge: giao nhiệm vụ challenge: thách thức cause: gây ra

beg: van xin appoint: bổ nhiệm

 

 1. Những động từ theo sau là “V-ing”

Anticipate: Tham gia Avoid: Tránh Delay: Trì hoãn Postpone: Trì hoãn

Quit: Bỏ Admit: chấp nhận Discuss: thảo luận Mention: đề cập

Suggest: gợi ý Urge: thúc giục Keep: giữ Urge: thúc giục

Continue: tiếp tục Involve : bao gồm Enjoy: thích Practice: thực hành

Dislike: ko thích Mind: quan tâm Tolerate: cho phép Love: yêu

Hate: ghét Resend: gửi lại Understand: hiểu Resist: chống cự

Recall: nhắc Consider: cân nhắc Deny: từ chối Imagine: tưởng tượng

Ngoài ra, những cụm từ sau cũng theo sau là V-ing:

– It’s no use/It’s no good…

– There’s no point (in)…

– It’s (not) worth…

– Have difficult (in)…

– It’s a waste of time/money…

– Spend/waste time/money…

– Be/get used to…

– Be/get accustomed to…

– Do/Would you mind…?

– Be busy doing something…

– What about…? How about…?

 1. Những động từ theo sau gồm cả “to V” và “V-ing”:

Advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can’t bear, recommend, need, want, require.

Stop V-ing: dừng làm gì (dừng hẳn)

Stop to V: dừng lại để làm việc gì

Eg:

Stop smoking: dừng hút thuốc.

Stop to smoke: dừng lại để hút thuốc

Remember/ forget/ regret to V: nhớ/ quên/ tiếc sẽ phải làm gì (ở hiện tại – tương lai)

Remember/ forget/ regret V-ing: nhớ/ quên/ tiếc đã làm gì (ở quá khứ)

Eg:

Remember to send this letter (Hãy nhớ gửi bức thư này).

Don’t forget to buy flowers (Đừng quên mua hoa nhé).

I regret to inform you that the train was cancelled (Tôi rất tiếc phải báo tin – cho anh rằng chuyến tàu đã bị hủy).

I paid her $2. I still remember that. I still remember paying her $2. (Tôi nhớ đã trả cô ấy 2 đô la rồi).

She will never forget meeting the Queen. (Cô ấy không bao giờ quên lần gặp nữ hoàng).

He regrets leaving school early. It is the biggest mistake in his life. (Anh ấy hối tiếc vì đã bỏ học quá sớm).

Try to V: cố gắng làm gì

Try V-ing: thử làm gì

Eg:

I try to pass the exam. (Tôi cố gắng vượt qua kỳ thi).

You should try unlocking the door with this key. (Bạn nên thử mở cửa với chiếc khóa này).

Like V-ing: Thích làm gì vì nó thú vị, hay, cuốn hút, làm để thường thức.

Like to do: làm việc đó vì nó là tốt và cần thiết

Eg:

I like watching TV.

I want to have this job. I like to learn English.

Prefer V-ing to V-ing: thích làm gì hơn hơn làm gì

Prefer + to V + rather than (V): thích làm gì hơn hơn làm gì

Eg:

I prefer driving to traveling by train.

I prefer to drive rather than travel by train.

Mean to V: Có ý định làm gì.

Mean V-ing: Có nghĩa là gì.

Eg:

He doesn’t mean to prevent you from doing that. (Anh ấy không có ý ngăn cản bạn làm việc đó.)

This sign means not going into. (Biển báo này có ý nghĩa là không được đi vào trong.)

Need to V: cần làm gì

Need V-ing: cần được làm gì (= need to be done)

Eg:

I need to go to school today.

Your hair needs cutting. (= your hair needs to be cut)

Used to V: đã từng/thường làm gì trong quá khứ (bây giờ không làm nữa)

Be/Get used to V-ing: quen với việc gì (ở hiện tại)

Eg:

I used to get up early when I was young. (Tôi thường dậy sớm khi còn trẻ)

I’m used to getting up early. (Tôi quen với việc dậy sớm rồi)

Advise/allow/permit/recommend + Object + to V: khuyên/cho phép/ đề nghị ai làm gì.

Advise/allow/permit/recommend + V-ing: khuyên/cho phép, đề nghị làm gì.

Eg:

He advised me to apply at once.

He advised applying at once.

They don’t allow us to park here.

They don’t allow parking here.

See/ hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V-ing: cấu trúc này được sử dụng khi người nói chỉ chứng kiến 1 phần của hành động.

See /hear/ smell/ feel/ notice/ watch + Object + V: cấu trúc này được sử dụng khi người nói chứng kiến toàn bộ hành động.

Eg:

I see him passing my house everyday.

She smelt something burning and saw smoke rising.

We saw him leave the house.

I heard him make arrangements for his journey.

Sau đây là một số bài tập luyện tập cách sử dụng Ving và to-V 

 1. Bài tập áp dụng dạng từ Ving và to-V
 2. Chia động từ trong ngoặc
 3. I can’t imagine Peter _____ (go) by bike.
 4. He agreed _____ (buy) a new car.
 5. The question is easy _____ (answer).
 6. The man asked me how _____ (get) to the airport.
 7. I look forward to _____ (see) you at the weekend.
 8. Are you thinking of _____ (visit) London?
 9. We decided _____ (run) through the forest.
 10. The teacher expected Sarah _____ (study) hard.
 11. She doesn’t mind _____ (work) the night shift.
 12. I learned _____ (ride) the bike at the age of 5.
 1. Put the verb into the correct form To Infinitive or Gerund
 2. When I’m tired. I enjoy ________ TV. It’s relaxing. (watch)
 3. It was a nice day, so we decided ________ for a walk. (go)
 4. It’s a nice day. Does anyone fancy ________ for a walk? (go)
 5. I’m not in a hurry. I don’t mind ________. (wait)
 6. They don’t have much money. They can’t afford __________ out very often. (go)
 7. I wish that dog would stop ________. It’s driving me mad. (bark)
 8. Our neighbour threatened __________ the police if we didn’t stop the noise. (call)
 9. We were hungry, so i suggested _______ dinner early. (have)
 10. Hurry up! I don’t want to risk ____________ the rain. (miss)
 11. I’m still looking for a job, but i hope __________ something soon. (find)

III. Complete the sentences with the gerund form of the verbs in parentheses.

 1. She is good at (dance) ………………. .
 2. He is crazy about (sing) ………………. .
 3. I don’t like (play) ………………. . cards.
 4. They are afraid of (swim) ………………. in the sea.
 5. You should give up (smoke) ……………….
 1. Multiple choice
 2. I dream about …. (build) a big house.
 3. To build
 4. Build
 5. Building
 6. I learned …… (ride) the bike at the age of 5
 7. To ride
 8. Riding
 9. Ride
 10. She doesn’t mind …. (work) the night shift.
 11. Working
 12. To work
 13. Work
 14. The man asked me how …. (get) to the airport.
 15. To get
 16. Getting
 17. Get
 18. I can’t imagine Peter …. (go) by bike.
 19. To go
 20. going
 21. Went
 22. He agreed …. (buy) a new car.
 23. To buy
 24. Buying
 25. Buy
 26. The question is easy …. (answer).
 27. To answer
 28. Answer
 29. Answering
 30. I look forward to …. (see) you at the weekend.
 31. See
 32. Seeing
 33. no see
 34. The teacher expected …. Sarah (study) hard.
 35. To study
 36. Studying
 37. Study
 38. I enjoy … (write) picture postcards.
 39. Writing
 40. To write
 41. Write
 1. Rewrite the sentences:
 2. I like making crafts, especially bracelets.

-> I enjoy………………………………………………….

 1. Minh doesn’t like making models because it is very boring.

-> Minh detests …………………………………

 1. My brother likes making pottery because it is a creative activity.

-> My brother is hooked………………………………

 1. Ngoc hates sitting at the computer for too long.

-> Ngoc dislikes …………………………………

 1. We enjoy doing gardening because it is very relaxing.

-> We are keen ……………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *